Spravované projekty
Lokalita

Nákupné centrum Hron stojí na hlavnom ťahu v Podunajských Biskupiciach.

Podunajské Biskupice sú mestská časť Bratislavy v okrese Bratislava II. Nachádzajú sa vo východnej časti mesta, južne od mestských častí Vrakuňa a Ružinov a majú rozlohu 42,5 km², vďaka čomu sú najväčšou mestskou časťou Bratislavy.

Charakteristika projektu

Priestory centra sú klimatizované a vybavené sociálnymi zariadeniami. Budova je vybavená najmodernejšími systémami ako EPS, SHZ, MaR, CCTV, ktoré zvyšujú štandard priestorov a slúžia hlavne ich bezpečnosti.

Rozsah služieb

Pre majiteľa centra vykonávame nasledovné činnosti:

 

Bežná údržba a prevádzka:

 

 • nepretržitá prevádzka a údržba technologických zariadení, stavebných častí objektu a spoločných priestorov podľa projektovaných parametrov, platných prevádzkových predpisov a pokynov vlastníka,

 • pravidelná kontrola a vyhodnocovanie stavu objektu,

 • obsluha energetického dispečingu objektu, kontrola riadneho chodu technologického zariadenia,

 • realizácia plánovanej kontroly a údržbovej činnosti stavebnej časti objektu a plánované kontrolné a údržbové činnosti technologických zariadení,

 • stavebné úpravy podľa požiadaviek klienta,

 • drobná údržba zámočníckych a stolárskych konštrukcií,

 • drobné maliarske a natieračské práce,

 • drobné pomocné práce pri opravách a údržbe vybavenia spoločných priestorov objektu (lepenie kobercov, opravy dverných krídel, výmeny kaziet podhľadov a pod.),

 • údržba koncových prvkov zdravotných inštalácií a osvetlenia,

 • zásobovanie údržbovým materiálom,

 • drobné opravy technologických zariadení výmenným spôsobom, napr. čerpadlá, elektromotory, časti potrubí a pod., v pracovnej dobe údržby,

 • čistenie technologických zariadení,

 • poskytovanie potrebných meracích prístrojov, náradia a spotrebného materiálu (mazadlá, mazacie tuky, olejové náplne, čistiace a konzervačné prostriedky, drobný spojovací materiál, brúsny materiál, opotrebiteľné diely, pílové kotúče, šmirgľové plátno, rozperky, farby, hadice, štetce…),

 • zaistenie údržbového materiálu vrátane ekologickej likvidácie odpadov,

 • údržba a servis osvetlenia spoločných a vonkajších priestorov.

 

Revízna činnosť:

 

 • revízia elektrozariadení,

 • revízia elektrických spotrebičov,

 • revízia trafostaníc,

 • odborná prehliadka kotolne – revízia detektorov plynu,

 • revízia tlakových nádob,

 • revízia komínov,

 • revízia rozvodu plynu,

 • revízia a prehliadky plynospotrebičov,

 • kontroly tesnosti plynových zariadení,

 • revízia hasiacich prístrojov,

 • revízia hydrantov,

 • revízia zdvíhacích zariadení,

 • revízia bleskozvodov,

 • revízia požiarnych klapiek,

 • revízia elektrickej požiarnej signalizácie,

 • revízia elektronického zabezpečovacieho systému,

 • revízia výťahov a eskalátorov,

 • kontrola nájomníkov, či uskutočňujú revíznu činnosť na svojich zariadeniach,

 • revízia stabilného hasiaceho zariadenia,

 • revízie CCTV.

 

Technická dokumentácia:

 

 • priebežné vedenie evidencie spojené so správou objektu, rozdelenou zvlášť na oblasť opráv a údržby, spotreby energií a služieb spojených s užívaním jednotlivých nájomných a spoločných priestorov,

 • vedenie projektovej dokumentácie a dokladov prevzatých písomne od vlastníka objektu pri prevzatí objektu, vedenie a archivácia všetkých administratívnych dokladov súvisiacich so správou a s prevádzkou objektu,

 • spracovanie pasportov objektu a prenajatých priestorov,

 • povinnosť spracovávať a poskytovať vlastníkom objektu pravidelne (mesačne) správu o plnení zmluvy, zistených poruchách, návrhy opatrení,

 • spracovanie plánu údržby, opráv a investícií na nasledujúci rok,

 • realizácia všetkých právnych úkonov a právnych rokovaní, ktoré sa týkajú riadnej správy pozemku a budov podľa platných zákonných ustanovení.

 

Optimalizácia a energetický manažment:

 

 • optimalizácia chodu technologických zariadení,

 • dodržovanie smerníc na ochranu životného prostredia,

 • analýza energetických údajov,

 • optimalizácia spotreby energií a médií,

 • dohodnutie dodávok elektrickej energie a SV, diagramov, režimu a pod.,

 • uskutočňovanie hlavných a vedľajších odpočtov elektromerov, vodomerov a ďalších meračov spotreby energií,

 • spracovanie mesačných výkazov a diagramov o spotrebe energií vrátane odovzdania spracovaných štatistických formulárov,

 • energetické riadenie prevádzky objektu podľa vyhlásených energetických stupňov,

 • spracovanie a odovzdanie predpísaných technických výkazov zúčastneným stranám,

 • spracovanie podkladov na rozúčtovanie nákladov za odber energií,

 • rokovanie s dodávateľmi energií v mene objednávateľa na základe plnej moci,

 • spracovanie údajov o emisiách a hlásenie v súlade s NIES na MÚŽP.

 

Havarijná (pohotovostná) služba:

 

 • zabezpečenie nepretržitej pohotovostnej služby vrátane dní pracovného voľna a štátom uznávaných sviatkov,

 • zásah havarijnej čaty garantovaný do 120 minút,

 • prijímanie osobných alebo automatizovaných núdzových volaní,

 • pohotovostný výjazd,

 • vykonanie pohotovostného zásahu, odstránenie poruchy,

 • dokumentácia hlásenia o poruchách, vypracovanie protokolu odstránenia poruchy.

Referencie

Zoznam prevádzok:

 

7th Heaven

Green Design

Allianz

Keysi štúdio

A-Z (housewares)

KiK

CA ELEN

Lampáš (bookstore)

Cherry (jewellery store)

ROBEL (footwear)

DIVENDOOR

Etnogaléria

FAnn (perfumery)

Fashion optic

Fortuna

Golden Plaza

Golden Vegas

Photo centre, stamps

Tailor

Pharma Top (drug store)

Levi nails

M.K. HAIR SALON

Shoe repair, key service

Press Point

ŠEVT (stationery)

UniCredit Bank

Sun Star

Web projektu:

www.nchron.sk