HRON

Podunajské Biskupice, SR

Lokalita

Nákupné centrum Hron stojí na hlavnom ťahu v Podunajských Biskupiciach.

Podunajské Biskupice sú mestská časť Bratislavy v okrese Bratislava II. Nachádzajú sa vo východnej časti mesta, južne od mestských častí Vrakuňa a Ružinov a majú rozlohu 42,5 km², vďaka čomu sú najväčšou mestskou časťou Bratislavy.

Charakteristika objektu

Priestory centra sú klimatizované a vybavené sociálnymi zariadeniami. Budova je vybavená najmodernejšími systémami ako EPS, SHZ, MaR, CCTV, ktoré zvyšujú štandard priestorov a slúžia hlavne ich bezpečnosti.

Rozsah služieb

Pre majiteľa centra vykonávame nasledovné činnosti:

Bežná údržba a prevádzka:

 • nepretržitá prevádzka a údržba technologických zariadení, stavebných častí objektu a spoločných priestorov podľa projektovaných parametrov, platných prevádzkových predpisov a pokynov vlastníka,
 • pravidelná kontrola a vyhodnocovanie stavu objektu,
 • obsluha energetického dispečingu objektu, kontrola riadneho chodu technologického zariadenia,
 • realizácia plánovanej kontroly a údržbovej činnosti stavebnej časti objektu a plánované kontrolné a údržbové činnosti technologických zariadení,
 • stavebné úpravy podľa požiadaviek klienta,
 • drobná údržba zámočníckych a stolárskych konštrukcií,
 • drobné maliarske a natieračské práce,
 • drobné pomocné práce pri opravách a údržbe vybavenia spoločných priestorov objektu (lepenie kobercov, opravy dverných krídel, výmeny kaziet podhľadov a pod.),
 • údržba koncových prvkov zdravotných inštalácií a osvetlenia,
 • zásobovanie údržbovým materiálom,
 • drobné opravy technologických zariadení výmenným spôsobom, napr. čerpadlá, elektromotory, časti potrubí a pod., v pracovnej dobe údržby,
 • čistenie technologických zariadení,
 • poskytovanie potrebných meracích prístrojov, náradia a spotrebného materiálu (mazadlá, mazacie tuky, olejové náplne, čistiace a konzervačné prostriedky, drobný spojovací materiál, brúsny materiál, opotrebiteľné diely, pílové kotúče, šmirgľové plátno, rozperky, farby, hadice, štetce…),
 • zaistenie údržbového materiálu vrátane ekologickej likvidácie odpadov,
 • údržba a servis osvetlenia spoločných a vonkajších priestorov.

Revízna činnosť:

 • revízia elektrozariadení,
 • revízia elektrických spotrebičov,
 • revízia trafostaníc,
 • odborná prehliadka kotolne – revízia detektorov plynu,
 • revízia tlakových nádob,
 • revízia komínov,
 • revízia rozvodu plynu,
 • revízia a prehliadky plynospotrebičov,
 • kontroly tesnosti plynových zariadení,
 • revízia hasiacich prístrojov,
 • revízia hydrantov,
 • revízia zdvíhacích zariadení,
 • revízia bleskozvodov,
 • revízia požiarnych klapiek,
 • revízia elektrickej požiarnej signalizácie,
 • revízia elektronického zabezpečovacieho systému,
 • revízia výťahov a eskalátorov,
 • kontrola nájomníkov, či uskutočňujú revíznu činnosť na svojich zariadeniach,
 • revízia stabilného hasiaceho zariadenia,
 • revízie CCTV.

Technická dokumentácia:

 • priebežné vedenie evidencie spojené so správou objektu, rozdelenou zvlášť na oblasť opráv a údržby, spotreby energií a služieb spojených s užívaním jednotlivých nájomných a spoločných priestorov,
 • vedenie projektovej dokumentácie a dokladov prevzatých písomne od vlastníka objektu pri prevzatí objektu, vedenie a archivácia všetkých administratívnych dokladov súvisiacich so správou a s prevádzkou objektu,
 • spracovanie pasportov objektu a prenajatých priestorov,
 • povinnosť spracovávať a poskytovať vlastníkom objektu pravidelne (mesačne) správu o plnení zmluvy, zistených poruchách, návrhy opatrení,
 • spracovanie plánu údržby, opráv a investícií na nasledujúci rok,
 • realizácia všetkých právnych úkonov a právnych rokovaní, ktoré sa týkajú riadnej správy pozemku a budov podľa platných zákonných ustanovení.

Optimalizácia a energetický manažment:

 • optimalizácia chodu technologických zariadení,
 • dodržovanie smerníc na ochranu životného prostredia,
 • analýza energetických údajov,
 • optimalizácia spotreby energií a médií,
 • dohodnutie dodávok elektrickej energie a SV, diagramov, režimu a pod.,
 • uskutočňovanie hlavných a vedľajších odpočtov elektromerov, vodomerov a ďalších meračov spotreby energií,
 • spracovanie mesačných výkazov a diagramov o spotrebe energií vrátane odovzdania spracovaných štatistických formulárov,
 • energetické riadenie prevádzky objektu podľa vyhlásených energetických stupňov,
 • spracovanie a odovzdanie predpísaných technických výkazov zúčastneným stranám,
 • spracovanie podkladov na rozúčtovanie nákladov za odber energií,
 • rokovanie s dodávateľmi energií v mene objednávateľa na základe plnej moci,
 • spracovanie údajov o emisiách a hlásenie v súlade s NIES na MÚŽP.

Havarijná (pohotovostná) služba:

 • zabezpečenie nepretržitej pohotovostnej služby vrátane dní pracovného voľna a štátom uznávaných sviatkov,
 • zásah havarijnej čaty garantovaný do 120 minút,
 • prijímanie osobných alebo automatizovaných núdzových volaní,
 • pohotovostný výjazd,
 • vykonanie pohotovostného zásahu, odstránenie poruchy,
 • dokumentácia hlásenia o poruchách, vypracovanie protokolu odstránenia poruchy.

Referencie

Zoznam prevádzok:

 • 7th Heaven
 • Green Design
 • Allianz
 • Keysi štúdio
 • A-Z (housewares)
 • KiK
 • CA ELEN
 • Lampáš (bookstore)
 • Cherry (jewellery store)
 • ROBEL (footwear)
 • DIVENDOOR
 • Etnogaléria
 • FAnn (perfumery)
 • Fashion optic
 • Fortuna
 • Golden Plaza
 • Golden Vegas
 • Photo centre, stamps
 • Tailor
 • Pharma Top (drug store)
 • Levi nails
 • M.K. HAIR SALON
 • Shoe repair, key service
 • Press Point
 • ŠEVT (stationery)
 • UniCredit Bank
 • Sun Star