Služby

Technická správa budov

Bežná údržba a prevádzka
 • nepretržitá prevádzka a údržba technologických zariadení, stavebných častí objektu a spoločných priestorov podľa projektovaných parametrov, platných prevádzkových predpisov a pokynov vlastníka,
 • pravidelná kontrola a vyhodnocovanie stavu objektu,
 • obsluha technického dispečingu objektu,
 • kontrola riadneho chodu technologického zariadenia,
 • realizácia plánovanej kontroly a údržbovej činnosti stavebnej časti objektu a plánované kontrolné a údržbové činnosti technologických zariadení,
 • stavebné úpravy podľa požiadaviek klienta,
 • drobná údržba zámočníckych a stolárskych konštrukcií,
 • drobné maliarske a natieračské práce,
 • pravidelná výmena VZT filtrov vrátane zaistenia ekologickej likvidácie použitých filtrov,
 • drobné pomocné práce pri opravách a údržbe vybavenia spoločných priestorov objektu (lepenie kobercov, opravy dverných krídel, výmeny kaziet podhľadov a pod.),
 • údržba koncových prvkov zdravotných inštalácií a osvetlenia,
 • zásobovanie materiálom na údržbu,
 • drobné opravy technologických zariadení výmenným spôsobom, napr. čerpadlá, elektromotory, časti potrubí a pod. v pracovnej dobe údržby,
 • čistenie technologických zariadení,
 • poskytovanie potrebných meracích prístrojov, náradia a spotrebného materiálu (mazadlá, mazacie tuky, olejové náplne, čistiace a konzervačné prostriedky, drobný spojovací materiál, brúsny materiál, opotrebiteľné diely, pílové kotúče, šmirgľové plátno, hmoždinky, farby, hadice, štetce…),
 • zaistenie materiálu na údržbu vrátane ekologickej likvidácie odpadov,
 • údržba a servis osvetlenia spoločných a vonkajších priestorov.
Revízna činnosť
 • revízia elektrozariadení,
 • revízia elektrických spotrebičov,
 • revízia trafostaníc,
 • odborná prehliadka kotolne – revízia detektorov plynu,
 • revízia tlakových nádob,
 • revízia komínov,
 • revízia rozvodu plynu,
 • revízia regulačnej stanice typu STL/NTL,
 • revízia a prehliadky plynospotrebičov,
 • kontroly tesnosti plynových zariadení,
 • revízia hasiacich prístrojov,
 • revízia hydrantov,
 • revízia zdvíhacích zariadení,
 • revízia bleskozvodov,
 • revízia, resp. ciachovanie vodomerov,
 • revízia meračov tepla,
 • revízia požiarnych klapiek,
 • revízia elektronickej požiarnej signalizácie,
 • revízia elektronického zabezpečovacieho systému,
 • revízia výťahov a eskalátorov,
 • kontrola nájomníkov, či uskutočňujú revíznu činnosť na svojich zariadeniach,
 • revízia stabilného hasiaceho zariadenia,
 • revízie CCTV.

Technická administratíva

Technická dokumentácia
 • priebežné vedenie evidencie spojené so správou objektu, rozdelenou zvlášť na oblasť opráv a údržby, spotreby energií a služieb spojených s užívaním jednotlivých nájomných a spoločných priestorov,
 • vedenie projektovej dokumentácie a dokladov prevzatých písomne od vlastníka objektu pri prevzatí objektu, vedenie a archivácia všetkých administratívnych dokladov súvisiacich so správou a prevádzkou objektu,
 • spracovanie pasportov objektu a prenajatých priestorov,
 • povinnosť spracovávať a poskytovať vlastníkom objektu pravidelne /štvrťročne/ správu o plnení zmluvy, zistených poruchách, návrhy opatrení
 • spracovanie plánu údržby, opráv a investícií na nasledujúci rok,
 • realizácia všetkých právnych úkonov a právnych rokovaní, ktoré sa týkajú riadnej správy pozemku a budov podľa platných zákonných ustanovení.

Služby recepcie

 • nepretržitá informačná služba pre nájomníkov a návštevníkov objektu, prípadné spájanie telefónnych hovorov, príjem pošty a pod.,
 • dohľad a registrácia osôb vstupujúcich do objektu,
 • povinnosti vyplývajúce z poriadku ohlasovne požiaru a ďalších smerníc požiarnej ochrany,
 • kľúčové hospodárstvo,
 • vedenie príslušnej dokumentácie,
 • zabezpečovanie dozoru nad strážnou a informačnou službou.

Starostlivosť o zeleň

 • zavlažovanie, hnojenie, ochrana rastlín,
 • výmena, regenerácia rastlín, dodatočná výsadba,
 • kosenie trávnatých plôch,
 • kyprenie pôdy, čistenie,
 • kontrola technického zariadenia,
 • opatrenie na ochranu pred zimou,
 • ošetrovanie a prierez stromov,
 • polievanie.

Komplexné upratovacie a čistiace služby

Spoločnosť Danube Facility Services, s.r.o., rozšírila v roku 2012 svoje služby aj o upratovacie a čistiace služby, ktoré ponúka svojim zákazníkom s dôrazom na ich kvalitu a flexibilitu dodania.

Základom príjemného a produktívneho pracovného prostredia je jeho čistota. Preto svojim zákazníkom ponúkame komplexné portfólio upratovacích služieb s kvalitou, na ktorú sa môžu vždy spoľahnúť.

Komplexné upratovacie služby
 • pravidelné upratovanie (denné, týždenné, mesačné),
 • pravidelné upratovanie bytových a nebytových priestorov,
 • pravidelné upratovanie administratívnych priestorov,
 • kompletná údržba všetkých typov podláh,
 • priemyselné a chemické čistenie,
 • umývanie okien a presklených častí,
 • umývanie plášťa budovy (Puraclean),
 • tepovanie kobercov, kresiel a stoličiek.
Individuálny prístup pri špecifických upratovacích prácach
 • generálne upratovanie po maliaroch alebo stavebných prácach pred odovzdaním priestorov,
 • na základe konzultácie a dôkladnej analýzy potrieb vám pripravíme presný rozvrh prác a kalkuláciu,
 • manažér služieb, prípadne objektový vedúci sú vám neustále k dispozícii, aby ste s nimi mohli okamžite riešiť operatívne zmeny,
 • zabezpečujeme nielen upratovanie, ale komplexný servis vrátane vybavenia upratovacou technikou a čistiacimi prostriedkami.
Upratovanie interiéru
 • čistenie voľných plôch stolov, okenných parapetov,
 • čistenie nábytku vhodnou politúrou podľa materiálu a potreby,
 • čistenie škvŕn na dverách, rámoch, nábytku a výplniach dverí,
 • čistenie a dezinfekcia sociálnych zariadení,
 • vyčistenie a vyleštenie obkladov a zrkadiel,
 • vyprázdnenie a vyčistenie odpadkových košov,
 • vysávanie kobercov a umývanie podláh kvôli odstráneniu povrchových nečistôt a špiny,
 • dodávka a distribúcia hygienických materiálov (toaletné mydlo – tekuté, penové, papierové uteráky, toaletný papier, osviežovače vzduchu a pod.).
Upratovanie vonkajších plôch
 • zametanie chodníkov, komunikácií (vrátane parkovacích miest),
 • umývanie tlakovou vodou (z hadice či kropiacim autom) podľa potreby v období sucha,
 • zimná údržba spevnených povrchov,
 • zaistenie snehovej pohotovosti,
 • posyp plôch (vrátane posypového materiálu),
 • odhŕňanie snehu, odstraňovanie námrazy a cencúľov.
Umývanie plášťa budovy – čistenie fasád
 • umývanie okien (presklených plôch) z vnútornej strany,
 • umývanie okien (presklených plôch) z vonkajšej strany špeciálnou technikou,
 • umývanie plášťa budovy (nepresklených plôch) špeciálnou technikou (typ umývania podľa typu plášťa).
Upratovanie podzemného parkingu
 • strojové mokré odstránenie nečistôt na podlahe,
 • prípadné odstránenie kaluží vody z áut (sneh, dážď).

Kladieme veľký doraz na komunikáciu so zákazníkom a snažíme sa o čo najväčšiu transparentnosť vzťahov. Upratovacie služby poskytujeme v súlade s platnými normami a podmienkami zmluvy. Vedieme povinnú prevádzkovú evidenciu a dokumentáciu vrátane ďalšej dokumentácie v rozsahu a forme dohodnutej so zákazníkom a v súlade s príslušnými zákonmi, technickými normami a predpismi.

Všetky činnosti sú vykonávané v súlade s predpismi BOZP a PO a v súlade s pokynmi zákazníka. Naša spoločnosť má zavedený a certifikovaný integrovaný systém manažmentu ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, a preto sa naše činnosti riadia aj týmito predpismi, aby sme pre vás zabezpečili čo najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb.

V prípade záujmu o stanovenie ceny upratovacích služieb v rámci vašej spoločnosti, prosím, kontaktujte zodpovednú osobu prostredníctvom e-mailu: cleaning@d-fs.sk. Následne vám na základe požadovanej špecifikácie prác pripravíme cenovú ponuku služieb, ktorá bude určite spĺňať vaše očakávania.

Optimalizácia a energetický manažment

 • minimalizácia dôb výpadku,
 • optimalizácia chodu technologických zariadení,
 • dodržovanie smerníc na ochranu životného prostredia,
 • analýza energetických údajov,
 • optimalizácia spotreby energií a médií,
 • dojednávanie dodávok elektrickej energie a SV, diagramov, režimu a pod.,
 • uskutočňovanie hlavných a vedľajších odpočtov elektromerov, vodomerov a ďalších meračov spotreby energií,
 • spracovanie mesačných výkazov a diagramov o spotrebe energií vrátane odovzdania spracovaných štatistických formulárov,
 • energetické riadenie prevádzky objektu podľa vyhlásených energetických stupňov,
 • spracovanie a odovzdanie predpísaných technických výkazov zúčastneným stranám,
 • spracovanie podkladov na rozúčtovanie nákladov za odber energií,
 • rokovanie s dodávateľmi energií v mene objednávateľa na základe plnej moci,
 • spracovanie údajov o emisiách a hlásenie v súlade s NIES na MÚŽP.

Garančné poruchy

 • uplatňovanie a kontrola odstraňovania garančných porúch objektu,
 • spracovanie listu garančnej poruchy (spracovanie sťažnosti či nálezu poruchy, overenie či ide o garančnú poruchu a pod.),
 • vybavenie poruchy s generálnym dodávateľom (odovzdanie, dohoda o odstránení a termínoch, spätná informácia pre nájomcu a majiteľa, súčinnosť s GD pri odstránení a pod.),
 • vedenie evidencie garančných porúch s uvedením všetkých dôležitých údajov (pravidelná aktualizácia a informovanie majiteľa),
 • kontrola odstraňovania porúch a nedostatkov z preberania objektu, u ktorých bol dohodnutý dlhodobejší režim ich odstránenia či sledovania.

Havarijná (pohotovostná) služba

 • zabezpečenie nepretržitej pohotovostnej služby vrátane dní pracovného voľna a štátom uznávaných sviatkov,
 • zásah havarijnej čaty garantovaný do 120 minút,
 • prijímanie osobných alebo automatizovaných núdzových volaní,
 • pohotovostný výjazd,
 • prevedenie pohotovostného zásahu, odstránenie poruchy,
 • dokumentácia hlásenia o poruchách, vypracovanie protokolu odstránenia poruchy.

HVAC – oprava a údržba vzduchotechnických, vykurovacích a chladiacich zariadení

Spoločnosť Danube Facility Services, s.r.o., rozšírila v roku 2013 ponuku svojich služieb o opravy a servisné práce v oblasti vzduchotechniky a klimatizácií – odbor HVAC.

Základom príjemného a produktívneho pracovného prostredia je čistý vzduch. Preto svojim zákazníkom ponúkame komplexnú údržbu vzduchotechnických a klimatizačných zariadení.

Rozsah poskytovaných servisných služieb:
 • pravidelný servis – súhrn odborných úkonov jednotlivých vzduchotechnických a klimatizačných zariadení v pozáručnej lehote,
 • odborné prehliadky horákov a kotlov – servisné merania,
 • odborné prehliadky požiarnych klapiek a požiarnych stenových uzáverov podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 478/2008 Z. z.,
 • vyhotovenie písomných revíznych správ o každej kontrole, skúške a prehliadke,
 • vyhotovenie písomných pracovných protokolov (zákazkových listov), konkrétny rozsah vykonaných prác,
 • mimozáručné opravy – riešené samostatnou cenovou ponukou,
 • kontrola F-plynov.

Servisné služby poskytujeme v súlade s príslušnými zákonmi, technickými normami a predpismi. Vedieme evidenciu a dokumentáciu v rozsahu vykonaných a plánovaných servisných prác dohodnutých so zákazníkom. Všetky vykonávané činnosti zodpovedajú platným predpisom BOZP a PO.

V prípade záujmu o stanovenie ceny servisných služieb v rámci vašej spoločnosti, prosím, kontaktujte zodpovednú osobu prostredníctvom e-mailu: servishvac@d-fs.sk.

Následne vám na základe požiadaviek pripravíme cenovú ponuku služieb, ktorá bude spĺňať vaše očakávania.

Uvedené činnosti zabezpečuje Danube Facility Services, s.r.o., vlastnými silami alebo formou outsourcingu prostredníctvom certifikovaných dodávateľov pri dodržaní všetkých technických noriem platných na území SR.