O nás

Spoločnosť DFS, s.r.o.

Spoločnosť DANUBE FACILITY SERVICES, s.r.o. poskytuje svoje služby na základe zmlúv o správe, či už pre jednotlivých klientov prenajímaných priestorov, alebo pre celé komplexy vlastnené prenajímateľom.

Certifikácia

Spoločnosť DANUBE FACILITY SERVICES, s.r.o., získala a zaviedla systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018 a systém energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2018.

Prečo si vybrať DFS

Základná činnosť organizácie je celková správa budov, ako sú napríklad priemyselné parky, administratívne budovy a polyfunkčné komplexy. Našou úlohou je zabezpečiť komplexnú správu tak, aby sa naši klienti mohli venovať svojmu podnikaniu, čím sa stávajú konkurencieschopnejší a flexibilnejší v poskytovaní svojich služieb a produktov. Poslaním spoločnosti je byť spoľahlivým partnerom schopným splniť individuálne, špecifické požiadavky každého zákazníka bez ohľadu na čas, opierajúc sa o dlhodobé skúsenosti v správe nehnuteľností.

DFS v číslach

Spoločnosť Danube Facility Services v súčasnosti:
 • má viac ako 200 vlastných zamestnancov,
 • spravuje objekty s celkovou prenajatou výmerou väčšou ako 500 000 m2,
 • spravuje viac ako 3 500 bytových jednotiek,
 • upravuje viac ako 130 000 m2 zelených plôch,
 • zabezpečuje údržbu (zimnú aj letnú) na viac ako 10 000 parkovacích miest
 • zabezpečuje údržbu (zimnú aj letnú) na plochách komunikácií a parkovísk väčších ako 500 000 m2,
 • umýva viac ako 400 000 m2 fasád,
 • stará sa o cca 550 000 m2 pozemkov,
 • vykonáva správu v kancelárskych budovách, polyfunkčných budovách, bytových domoch, hoteloch a v logistických parkoch,
 • pôsobí na území Slovenskej republiky,
 • disponuje kvalitným technickým vybavením, čo je zárukou operatívneho zásahu v krízových situáciách.

Ochrana osobných údajov

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.