NAŠA SPOLOČNOSŤ SA STALA ČLENOM SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE FACILITY MANAGEMENTU

Začiatkom roka 2017 sa stala naša spoločnosť členom Slovenskej Asociácie Facility Managementu.

STRUČNE O SAFM

Slovenská asociácia facility managementu bola založená v Bratislave v roku 2009. Jej vznik bol reakciou na zvyšujúce sa nároky uplatňovania facility managementu v organizáciách. SAFM je gestorom kvality facility managementu na Slovensku.

Slovenská asociácia facility managementu je občianskym združením pre rozvoj slobodnej spolupráce na neziskovom a partnerskom základe ako medzi jej členmi navzájom, tak aj medzi členmi a sympatizantmi FM.

POSLANIE SAFM

Slovenská asociácia facility managementu iniciuje, vytvára, uskutočňuje a podporuje systematické odborné vzdelávanie a prípravu facility manažérov.

Rovnosť postavenia členov v asociácii zaručuje každému rovnaký prístup k informáciám. SAFM zabezpečuje výmenu informácií, skúseností a know-how medzi odborníkmi i na medzinárodnej úrovni, v rámci partnerských pobočiek v iných krajinách a s ďalšími relevantnými odbornými organizáciami národného a nadnárodného charakteru.

Asociácia reprezentuje a presadzuje záujmy členov asociácie voči orgánom štátnej správy a samosprávy ako aj voči Národnej rade Slovenskej republiky v rámci tvorby zákonov, všeobecne záväzných právnych aktov a iných dokumentov pre oblasť facility managementu. SAFM rozhodujúcou mierou vplýva na koordinovanie legislatívneho procesu v Európskej únii a rozvíja svoje partnerstvá prostredníctvom medzinárodnej siete EuroFM.

Viac informácií o SAFM sa dozviete na ich webstránke: http://safm.sk/portal/