PRIBINOVA 19

Bratislava, SR

Lokalita

Objekt Pribinova 19 je 8 poschodová, moderná, administratívno-obchodná budova, ktorá svojim umiestnením a spolu s objektmi Panorama Towers a Tower 115, ohraničuje vnútorný zelený park s fontánou, lavičkami a detskými ihriskami. Priestor parku je rozdelený na zónu pre psíčkarov a fajčiarsku a nefajčiarsku zónu.

Charakteristika objektu

 • objekt má jedno podzemné podlažie s garážou a desať nadzemných podlaží vrátane strechy s technologickými strojovňami
 • plocha spravovanej úžitkovej plochy je 31 210 m2
 • plocha spravovanej prenajímateľnej plochy je viac ako 28 000 m2
 • zastavaná plocha garáže je viac ako 10,000 m2 a okrem technologických miestností disponuje 350 parkovacími miestami
 • park so zatrávnenými strechami pokrýva spolu viac ako 3 300 m2

Galéria

Rozsah služieb

Ako správca administratívnej budovy Pribinova 19 zabezpečujeme najmä tieto činnosti:

Komplexný manažment budovy Pribinova 19:

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • finančné riadenie a tvorba rozpočtu,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • práca manažéra budovy,
 • správa a rozúčtovanie služieb, vypracovanie podkladov na fakturáciu spotreby energií a služieb,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou vlastníkov,
 • manažment požiarnej ochrany a BOZP,
 • manažment prístupového bezpečnostného systému a parkovacieho systému, správa prístupových kariet,
 • komunikácia s vlastníkmi a partnerskými organizáciami,
 • riešenie reklamácií.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom a legislatívou
 • operatívna obsluha v prípade porúch, riešenie havarijných stavov technológií

Opravy a údržba budov a technických zariadení:

 • plán revízií, kontrol, údržby a opráv technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení,
  • rozvodov elektrickej energie,
  • rozvodov tepla a chladenia,
  • rozvodov studenej vody, TÚV, kanalizácie,
  • osvetlenia interiérových priestorov,
  • osvetlenia parku a prislúchajúceho okolia objektu,
  • kamerového systému priemyselnej televízie CCTV,
  • elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
  • stabilného hasiaceho zariadenia SHZ,
  • odlučovačov tukov OT,
  • odlučovaču ropných látok,
  • rolovacích brán a rámp na vjazde do garáže,
  • výťahov,
  • parkovacieho systému,
  • prístupového systému SKV,
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a opravy,
 • prevádzka a údržba dopravného značenia v objekte a na priľahlých pozemkoch.

Podporné činnosti:

 • zabezpečovanie služieb OLO a zberu triedeného odpadu,
 • upratovanie vnútorných a vonkajších spoločných priestorov a garáže,
 • deratizácia a dezinsekcia objektu,
 • starostlivosť o park a vonkajšie zelené plochy,
 • letná údržba vnútorných a vonkajších priestorov,
 • zimná pohotovosť a zimná údržba, odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu.

Ochrana objektu a služby recepcie:

 • monitorovanie a systém kontroly vstupu do objektu,
 • 24-hodinová ochrana objektu a bezprostredného okolia objektu profesionálnou SBS,
 • centrálny monitoring bezpečnostným kamerovým systémom,
 • riadenie prístupu motorových vozidiel do parkovacieho priestoru,
 • kľúčový manažment,
 • prevádzkovanie EPS,
 • informačné a telefonické služby recepcie.

Energetický manažment:

 • komplexná správa dodávok energií (elektrina, plyn, teplo a chlad),
 • dodávka pitnej vody a TÚV,
 • služby energetika,
 • energetické poradenstvo.