KARLOVESKÉ RAMENO II

Bratislava, SR

Lokalita

Objekt je situovaný na území Karloveskej zátoky – Botanickej ulice, je súčasťou mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

Celok pozostáva z dostavby ubytovacieho traktu s polyfunkciou v parteri – päťpodlažnej hmoty s ustúpeným podlažím, z objektu účelového zariadenia so skladom lodí a prevádzkou bufetu v úrovni 1. podzemného podlažia a apartmánovými bytmi na dvoch nadzemných podlažiach a z podzemnej halovej garáže a domovej vybavenosti. Vlastné objekty sú osadené v sadovnícky upravenom prostredí s pešími chodníkmi organizujúcimi vonkajšie oddychové priestory.

V objekte je 41 apartmánov, 5 obchodných priestorov, 3 lodenice a podzemná parkovacia hala s 84 parkovacími státiami.

Charakteristika objektu

Úžitková plocha jednotiek prechodného ubytovania – apartmánových bytov: 4468,85 m2

Úžitková plocha lodeníc: 458,09 m2

Úžitková plocha obchodných priestorov: 528,98 m2

Galéria

Rozsah služieb

Ako správca objektu Karloveské rameno II zabezpečujeme najmä tieto činnosti:

Komplexný facility management bytového domu:

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • finančné riadenie a tvorba rozpočtu,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • práca facility manažéra,
 • správa a rozúčtovanie služieb, vypracovanie podkladov na fakturáciu spotreby energií a služieb,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou vlastníkov,
 • manažment požiarnej ochrany a BOZP,
 • služby 24-hodinového dispečingu,
 • komunikácia s vlastníkmi,
 • riešenie záručných reklamácií.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola,
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom, prípadne legislatívou,
 • operatívna obsluha v prípade porúch, prípadne riešenie havarijných stavov zariadení.

Opravy a údržby budov a technických zariadení:

 • plán údržby a revízií technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení (VZT, kúrenie),
  • rozvodov el. energie,
  • rozvodov tepla,
  • rozvodov studenej vody, TÚV a kanalizácie,
  • osvetlenia spoločných vnútorných priestorov,
  • vonkajšieho areálového osvetlenia,
  • kamerového systému priemyselnej televízie CCTV,
  • elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
  • odlučovača ropných látok,
  • sekčných brán na vjazdoch do garáže,
  • výťahov,
  • prístupového systému SKV.
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a príp. opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a príp. opravy,
 • prevádzka a údržba dopravného značenia v objekte a na priľahlých pozemkoch.

Podporné činnosti: 

 • odvoz a likvidácia komunálneho odpadu,
 • upratovanie vnútorných a vonkajších spoločných priestorov a garáží vlastnou komunálnou technikou,
 • deratizácia, dezinsekcia budovy,
 • starostlivosť o vonkajšie zelené plochy,
 • letná údržba vonkajších a vnútorných priestorov,
 • zimná pohotovosť a údržba, odpratávanie snehu a ľadu.

Ochrana objektu:

 • centrálne monitorovanie bezpečnostným kamerovým systémom,
 • kľúčový manažment,
 • prevádzkovanie modernej elektronickej protipožiarnej signalizácie.

Energetický manažment:

 • komplexná správa dodávok energií (elektrická, tepelná),
 • dodávky pitnej vody,
 • služby energetika,
 • energetické poradenstvo.