KLINGERKA BYTOVÁ VEŽA

Bratislava, SR

Lokalita

Klingerka je 35 – poschodová bytová veža, ktorá je súčasťou Polyfunkčného komplexu ktorý tvorí Klingerka offices (administratívna budova) a parkovací dom. Nachádza sa v zóne „Klingerka“, ktorá je vymedzená ulicami Prístavná, Súkennícka, Plátennícka a Valchárska, na okraji Ružinova.

Charakteristika objektu

Nadzemnú časť objektu tvorí 36. poschodí a siaha do výšky 115 metrov. Súčasťou objektu je multifunkčný park s množstvom zelene, veľkosti polovice futbalového ihriska, kde sa nachádza moderné detské ihrisko , plocha s workoutovými strojmi, lavičky a menšie ihrisko na loptové hry.

Hlavný vstup do budovy je navrhnutý zo Súkeníckej ulici.

V prízemnej časti rezidenčnej budovy sa nachádza 5 obchodných priestorov a vstupná lobby s recepciou so zázemím SBS. Zo vstupnej lobby je vstup k výťahovému lobby, kde sa nachádza 5 výťahov a vstup k nožnicovému schodisku.

Byty zažínajú od 3. poschodia až po 35. poschodie. V nižších poschodiach sa nachádzajú kobky, technické  miestnosti –  strojovňa ATS, výmenníková stanica, serverovňa, EPS,  trafostanica, rozvodňa, náhradný zdroj a odpadové hospodárstvo.

Garážový dom pre rezidenčnú časť sa nachádza na 3. podlažiach (-1G, 1G, 2G). Počet parkovacích miest v garážovom dome je 459 a vonkajších parkovacích miest je 98. Vstup do garážového domu zo Súkeníckej ulici.

Na  35. poschodí sa nachádza technologická strecha, ktorá pozostáva z exteriérových častí strechy s technologickými zariadeniami HVAC (vetranie, chladenie) a pochôdznej plochy obsluhy.

Železobetónová nosná konštrukcia obytnej budovy je navrhnutá ako kombinácia skeletového  systému so stužujúcim jadrom. Balkónové zábradlia sú oceľovo-hliníkového systému. Vetranie v bytoch je riešené pomocou akustickej vetracej štrbiny, ktorá je umiestnená v každej obytnej miestnosti. Fasáda je riešená ako „bondový“ obklad, ktorý má špeciálnu povrchovú úpravu „crinkle“, čo ju robí odolnejšou voči poškrabaniu a pod ňou sa nachádza izolácia Knauf Insolation

Galéria

Rozsah služieb

Ako správca bytovej budovy Klingerka zabezpečujeme najmä tieto činnosti:

Komplexný manažment budovy Klingerka bytová veža:

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • finančné riadenie a tvorba zálohových platieb,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • správa a rozúčtovanie služieb, odpočty spotrieb energií a služieb,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou vlastníkov,
 • manažment požiarnej ochrany a BOZP,
 • manažment prístupového bezpečnostného systému a parkovacieho systému, správa prístupových kariet,
 • komunikácia s vlastníkmi,
 • riešenie reklamácií.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom a legislatívou
 • operatívna obsluha v prípade porúch, riešenie havarijných stavov technológií

Opravy a údržba budov a technických zariadení:

 • plán revízií, kontrol, údržby a opráv technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení,
  • rozvodov elektrickej energie,
  • rozvodov tepla a chladenia,
  • rozvodov studenej vody, TÚV, kanalizácie,
  • osvetlenia interiérových priestorov,
  • osvetlenia parku a prislúchajúceho okolia objektu,
  • kamerového systému priemyselnej televízie CCTV,
  • elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
  • stabilného hasiaceho zariadenia SHZ,
  • odlučovačov tukov OT,
  • odlučovaču ropných látok,
  • požiarnych roliet a rámp na vjazde do garáže,
  • výťahov,
  • parkovacieho systému,
  • prístupového systému SKV,
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a opravy,
 • prevádzka a údržba dopravného značenia v objekte a na priľahlých pozemkoch.

Podporné činnosti:

 • zabezpečovanie služieb OLO a zberu triedeného odpadu,
 • upratovanie vnútorných a vonkajších spoločných priestorov a garáže,
 • deratizácia a dezinsekcia objektu,
 • starostlivosť o vonkajšie zelené plochy,
 • letná údržba vnútorných a vonkajších priestorov,
 • zimná pohotovosť a zimná údržba, odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu.

Ochrana objektu a služby recepcie:

 • monitorovanie a systém kontroly vstupu do objektu,
 • 24-hodinová služba na recepcii profesionálnou SBS,
 • centrálny monitoring bezpečnostným kamerovým systémom,
 • riadenie prístupu motorových vozidiel do parkovacieho priestoru,
 • kľúčový manažment,
 • prevádzkovanie EPS,
 • informačné a telefonické služby recepcie.

Energetický manažment:

 • komplexná správa dodávok energií (elektrina, plyn, teplo a chlad),
 • dodávka pitnej vody a TÚV,
 • služby energetika,
 • energetické poradenstvo.