KLINGERKA OFFICES

Bratislava, SR

Lokalita

Klingerka offices je administratívna budova, ktorá je súčasťou Polyfunkčného komplexu Klingerka – spolu s bytovým a parkovacím domom. Nachádza sa v zóne „Klingerka“, ktorá je vymedzená ulicami Prístavná, Súkennícka, Plátennícka a Valchárska, na okraji Ružinova.

Charakteristika objektu

Nadzemnú časť objektu tvorí 11. poschodí, pričom 10. administratívne poschodie je ustúpené a nachádzajú sa na ňom vonkajšie terasy.  Celková prenajímateľná plocha je 10 650 m2 s kapacitou 219 parkovacích miest.

Hlavný vstup do budovy je navrhnutý z Plátenníckej ulice a ďalšie vedľajšie vstupy, resp. výstupy na terén sú z podzemnej garáže.

Na prízemí je umiestnená 2-poschodová vstupná lobby s recepciou a zázemie SBS. Zo vstupnej lobby je priamo prístupný prenajímateľný priestor pre gastronomickú prevádzku s prepojením až do exteriéru. Nadzemná časť objektu je prístupná cez centrálne komunikačné jadro s päticou výťahov končiacich na prízemí a nožnicovým schodiskom. Suterénne podlažie je navyše obsluhované jedným samostatným „shuttle“ výťahom ústiacim do vstupnej lobby na prízemí.

Na  11. poschodí sa nachádza technologická strecha, ktorá pozostáva z exteriérových častí strechy s technologickými zariadeniami HVAC (vetranie, chladenie), pochôdznych plôch obsluhy a technologickej nadstavby.

Nosná konštrukcia objektu je navrhnutá ako kombinácia skeletového  systému so stužujúcim jadrom. Nadstavba je riešená ako samostatný konštrukčný celok oceľovej konštrukcie, opláštený ľahkými sendvičovými panelmi. Na strešnej atike 11. poschodia je umiestnená konštrukcia lamelovej perforovanej fasády, ukotvená na oceľovú podkonštrukciu. Lamelová fasáda slúži na vizuálne prekrytie technologickej nadstavby administratívnej veže.

V parkovacom dome sa nachádzajú parkovacie miesta, zázemie  pre cyklistov (šatne, hygienické zázemie), sklady, technické  miestnosti –  strojovňa ATS, výmenníková stanica, serverovňa, EPS,  trafostanica, rozvodňa, náhradný zdroj a odpadové hospodárstvo.

Galéria

Rozsah služieb

Ako správca administratívnej budovy Klingerka offices zabezpečujeme najmä tieto činnosti:

Komplexný manažment budovy Klingerka offices:

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • finančné riadenie a tvorba rozpočtu,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • práca manažéra budovy,
 • správa a rozúčtovanie služieb, vypracovanie podkladov na fakturáciu spotreby energií a služieb,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou vlastníkov,
 • manažment požiarnej ochrany a BOZP,
 • manažment prístupového bezpečnostného systému a parkovacieho systému, správa prístupových kariet,
 • komunikácia s vlastníkmi a partnerskými organizáciami,
 • riešenie reklamácií.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom a legislatívou
 • operatívna obsluha v prípade porúch, riešenie havarijných stavov technológií

Opravy a údržba budov a technických zariadení:

 • plán revízií, kontrol, údržby a opráv technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení,
  • rozvodov elektrickej energie,
  • rozvodov tepla a chladenia,
  • rozvodov studenej vody, TÚV, kanalizácie,
  • osvetlenia interiérových priestorov,
  • osvetlenia parku a prislúchajúceho okolia objektu,
  • kamerového systému priemyselnej televízie CCTV,
  • elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
  • stabilného hasiaceho zariadenia SHZ,
  • odlučovačov tukov OT,
  • odlučovaču ropných látok,
  • požiarnych roliet a rámp na vjazde do garáže,
  • výťahov,
  • parkovacieho systému,
  • prístupového systému SKV,
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a opravy,
 • prevádzka a údržba dopravného značenia v objekte a na priľahlých pozemkoch.

Podporné činnosti:

 • zabezpečovanie služieb OLO a zberu triedeného odpadu,
 • upratovanie vnútorných a vonkajších spoločných priestorov a garáže,
 • deratizácia a dezinsekcia objektu,
 • starostlivosť o vonkajšie zelené plochy,
 • letná údržba vnútorných a vonkajších priestorov,
 • zimná pohotovosť a zimná údržba, odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu.

Ochrana objektu a služby recepcie:

 • monitorovanie a systém kontroly vstupu do objektu,
 • 24-hodinová ochrana objektu a bezprostredného okolia objektu profesionálnou SBS,
 • centrálny monitoring bezpečnostným kamerovým systémom,
 • riadenie prístupu motorových vozidiel do parkovacieho priestoru,
 • kľúčový manažment,
 • prevádzkovanie EPS,
 • informačné a telefonické služby recepcie.

Energetický manažment:

 • komplexná správa dodávok energií (elektrina, plyn, teplo a chlad),
 • dodávka pitnej vody a TÚV,
 • služby energetika,
 • energetické poradenstvo.