LOGISTICKÝ PARK DNV

Devínska Nová Ves, SR

Lokalita

Logistický park – subdodávateľský park pre VW Slovakia

Výrobný závod VW Slovakia v Devínskej Novej Vsi v Bratislave si vyžiadal pre efektívnejšiu logistiku vybudovanie dodávateľského centra na západnom okraji Bratislavy, ktoré by tak najmä svojou polohou v jej tesnej blízkosti pomohlo k rýchlejšiemu rozvoju a napredovaniu. Prvým projektom J&T Real Estate, a. s., na trhu skladových priestorov bolo práve toto logistické centrum, ktoré vzniklo na pozemkoch bývalej tehelne, ktorá susedila s komplexom VW, toto miesto sa stalo takmer dokonalým pre svoju polohu a možnosti, aké ponúka jednotlivým spoločnostiam, ktoré úzko spolupracujú s VW Slovakia, keďže ich režim je nastavený na prácu just in time, čiže sú časovo viazaní. Park s rozlohou takmer 20 hektárov ponúka pre subdodávateľské spoločnosti bezkonkurenčné podmienky aj vďaka prepojeniu na železničnú sieť a na diaľnicu D2.

Charakteristika objektu

Danube Facility Services, s. r. o., zabezpečuje pre majiteľa parku a pre samotných klientov, ktorí v týchto halách prevádzkujú svoju výrobu, komplexnú správu a technickú správu, ktorá okrem zmluvných služieb ponúka predovšetkým individuálny prístup ako ku klientovi, tak aj k majiteľovi. Podlieha nám približne 60 000 m2 prenajatej plochy, 31 000 m2 spevnenej plochy, teda komunikácií a vonkajších obslužných priestorov, 36 000 m2 trávnatej plochy a ostatné plochy, ktoré sú momentálne ešte k dispozícii na budúcu výstavbu. Všetky haly sú vybavené systémami CCTV, UPS, MaR, ktoré zvyšujú štandard klientov a predovšetkým bezpečnosť. Keďže väčšina klientov je časovo viazaná na VW a časové straty nie sú prípustné, musíme bezpodmienečne zabezpečiť požadované služby ihneď. Naši pracovníci – technici údržby, pôsobiaci priamo v tomto logistickom parku, sú už z predchádzajúcich skúseností schopní predvídať požiadavky našich klientov a tak zvyšovať štandard, ktorý sa vďaka takýmto službám pozitívne posúva ďalej.

Rozsah služieb

Ako správa logistického parku sa zaväzujeme zabezpečiť nasledujúce služby:

 • dodávku všetkých médií (voda, elektrická energia, plyn),
 • bezpečnostnú a informačnú službu v rozsahu stráženia vstupov a výstupov do areálu a z areálu, pochôdzkovú službu po areáli, identifikáciu osôb pri vstupe a výstupe do areálu a z areálu, poskytovanie základných informácií o prenajímateľovi a osobách užívajúcich priestory nachádzajúce sa v areáli,
 • údržbu zelených plôch a záhradnícke služby,
 • deratizáciu a dezinfekciu priestorov technického vybavenia,
 • letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií v priemyselnom parku v rozsahu umožňujúcom ich riadne užívanie nájomcom, počas zimnej údržby sú prioritne čistené prístupové cesty, aby bola vykonaná včasná dodávka zo strany nájomcu jeho klientovi VW,
 • revízie technického vybavenia z hľadiska požiarnej ochrany v takom rozsahu, aby vyhovovali požiadavkám príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky o požiarnej ochrane a normám NFPA 25 a v súlade s odporúčaniami poisťovateľa nájomcu,
 • revízie technického vybavenia v rozsahu operačného plánu a plánu preventívnej údržby,
 • zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia v priestoroch technického vybavenia,
 • čistenie fasád a okien prevádzkovej haly podľa potreby,
 • čistenie spoločných stavieb a miestnych komunikácií v areáli,
 • optimálne riadenie dodávky služieb, správu médií a správu infraštruktúry,
 • archivovanie dokumentácie,
 • dodávku materiálu a logistiku do spoločných priestorov,
 • prevádzkovanie a údržbu osvetlenia miestnych komunikácií v rámci areálu,
 • odvoz odpadu z lapača olejov – ORL,
 • prevádzku a údržbu zariadení súvisiacich s prečerpávacími stanicami odpadových vôd,
 • odtok zrážkových vôd,
 • údržbu oplotenia areálu priemyselného parku,
 • správu kľúčového hospodárstva,
 • prevádzkovanie a údržbu vsakovacích nádrží.

Našou snahou je docieliť čo možno najvyššiu úroveň poskytovania služieb klientom, zhodnocovať získané skúsenosti a formovať spoluprácu s každým klientom individuálne.

Štatistické informácie

Základná charakteristika logistického parku pre VW

Výmera pozemku87 028 m2 
Zastavaná plocha25 802 m2 
Parkoviská5 200 m2 
Komunikácie40 780 m2 
Zelené plochy upravené2 644 m2 
Les12 602 m2

Referencie

Majiteľ logistického parku DNV:

 • CTPark Bratislava s.r.o.

Klienti v logistickom a dodávateľskom parku DNV:

 • McSyncro Bratislava, s. r. o.,
 • Hella Innenleuchten-Systeme Bratislava, s. r. o.,
 • CWS-Boco Service Center Slovensko, s. r. o.,
 • Garay Slovakia, s. r. o.,
 • Magna Cosma Europe Slomatec, s. r. o.,
 • Schnellecke Slovakia, s. r. o.
 • Duvenbeck