NOVÁ VLÁRSKA

Bratislava, SR

Lokalita

Objekty komplexu Nová Vlárska majú slúžiť ako bytové domy v lokalite Kramáre.

Dispozične sú budovy riešené dvomi sekciami s vlastnými vstupmi pre jednotlivé časti. Celý objekt sa skladá z dvoch podzemných podlaží a štyroch nadzemných podlaží v jednej časti a piatich nadzemných podlaží v druhej časti. Druhé podzemné podlažie je využívané ako podzemná garáž (s 28 parkovacími státiami). Prvé podzemné podlažie je rozdelené na časť s garážou (s 8 parkovacími miestami) a časť bytovú, v ktorej sa nachádzajú štyri bytové jednotky, z ktorých sú dve určené pre imobilných. Ďalšie tri nadzemné podlažia sú typické s desiatimi bytmi rozdelených po sekciách na šesť a štyri byty v jednotlivých častiach.

V objektoch je 82 bytov a 72 parkovacích státí.

Charakteristika objektu

 • Úžitková plocha bytov: 9943,46 m2
 • Celková plocha parcely riešeného územia: 5550 m2
 • Zastavaná plocha bytových domov: 1646 m2
 • Spevnené plochy: 2214 m2
 • Trávnaté plochy a zeleň: 1690 m2
 • Počet bytov: 82 ks
 • Počet parkovacích miest: 119 ks

Galéria

Rozsah služieb

Ako správca objektu Nová Vlárska zabezpečujeme najmä tieto činnosti:

Komplexný facility management bytového domu:

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • finančné riadenie a tvorba rozpočtu,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • práca facility manažéra,
 • správa a rozúčtovanie služieb, vypracovanie podkladov na fakturáciu spotreby energií a služieb,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou vlastníkov,
 • manažment požiarnej ochrany a BOZP,
 • služby 24-hodinového dispečingu,
 • komunikácia s vlastníkmi,
 • riešenie záručných reklamácií.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola,
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom, prípadne legislatívou,
 • operatívna obsluha v prípade porúch, prípadne riešenie havarijných stavov zariadení.

Opravy a údržby budov a technických zariadení:

 • plán údržby a revízií technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení (VZT, kúrenie),
  • rozvodov el. energie,
  • rozvodov tepla,
  • rozvodov studenej vody, TÚV a kanalizácie,
  • osvetlenia spoločných vnútorných priestorov,
  • vonkajšieho areálového osvetlenia,
  • odlučovača ropných látok,
  • sekčných brán na vjazdoch do garáže,
  • výťahov,
  • prístupového systému SKV.
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a príp. opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a príp. opravy,
 • prevádzka a údržba dopravného značenia v objekte a na priľahlých pozemkoch.

Podporné činnosti: 

 • odvoz a likvidácia komunálneho odpadu,
 • upratovanie vnútorných a vonkajších spoločných priestorov a garáží vlastnou komunálnou technikou,
 • deratizácia, dezinsekcia budovy,
 • starostlivosť o vonkajšie zelené plochy,
 • letná údržba vonkajších a vnútorných priestorov,
 • zimná pohotovosť a údržba, odpratávanie snehu a ľadu.

Ochrana objektu:

 • kľúčový manažment,

Energetický manažment:

 • komplexná správa dodávok energií (elektrická, tepelná),
 • dodávky pitnej vody,
 • služby energetika,
 • energetické poradenstvo.